พช.มุกดาหารลงพื้นที่ขับเคลี่อน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

พช.มุกดาหารลงพื้นที่ขับเคลี่อน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมด้วยนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุปราณี รัชอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมด้วยพัฒนาการอำเภอดอนตาล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอคำชะอี ประกอบด้วยครัวเรือนต้นแบบฯ 72 ครัวเรือน/แปลง แยกเป็น พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 54 แปลง พื้นที่ 1 ไร่จำนวน 18 แปลง งบประมาณ 6,429,600 บาท โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อติดตาม ผลการดำเนินตามโครงการพัฒนาฯของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้  และการลงแปลงครัวเรือนต้นแบบ

ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ ครั้งที่ 6 ของแผนการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ณ แปลงนางสาวพรหมภัสสร์ เสนาพันธ์ ต.โพนงาม อำเภอคำชะอี มีกิจกรรม ดังนี้

–         กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครัวเรือนโคก หนอง นา โดยมีประเด็นการสนทนา คือ เน้นย้ำผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด / ผลสัมฤทธิ์ / ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

–         การบริหาร จัดการพื้นที่โคก หนอง นา ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ / ภาคีบูรณาการ

–         การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามของ ส.ต.ง.

–         การรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ปี 2565

–         การมอบหมายภารกิจของ นพต.หลังสิ้นสุดการทำงาน

–         การพัฒนาต่อยอดแปลงฯเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับครัวเรือน ระดับตำบล

–         เยี่ยมชมผลการพัฒนาพื้นที่ ฐานเรียนรู้

ณ พื้นที่แปลงครัวเรือน ต้นแบบฯ ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)