พช.มุกดาหาร:จัดกิจกรรม อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

พช.มุกดาหาร:จัดกิจกรรม อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยนายวุฒิศักดิ์ ผากา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการผู้แทน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรม ที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ออนไลน์ ดำเนินการจำนวน 1 จุด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร และฝึกปฏิบัติ แปลงโคกหนอง นา โมเดล นายสุริยันต์ ล้ำเลิศ หมู่ที่ 2 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง ฯในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการการอบรมคือ ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา” จำนวน 10 คน ผู้นำชุมชนของครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา” จำนวน 10 และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจำนวน 4 คน จาก 4 อำเภอ รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 24 คน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)