พช.มุกดาหาร:ประชุมคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

      พช.มุกดาหาร:ประชุมคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบในฐานะเลขานุการอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดได้ดำเนินการประชุมฯเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯของจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 4 คน ในสัดส่วนชาย 2 คน และหญิง 2 คน

ในการฯนี้ จังหวัดมุกดาหารมีผู้สมัครเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แยกเป็นชาย จำนวน 4 คน และหญิง จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยรายชื่อทั้งหมดนี้จะทำการพิจารณาในที่ประชุมฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พร้อมประวัติ และคุณสมบัติตามความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกตามสัดส่วนของภาค และกลุ่มจังหวัด สาขา 8 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ)

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)