OTOP ไทยสู้ภัย COVID – 19 !!!!!! จังหวัดมุกดาหาร..ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย เพื่อสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                 OTOP ไทยสู้ภัย COVID – 19 !!!!!!  จังหวัดมุกดาหาร..ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย เพื่อสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564   เวลา 09.00 น.

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย เพื่อสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมในกิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 10 กลุ่มๆละ 2 คนจาก 7 อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร รวม 20 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อเยี่ยมชม พบปะ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ฝ่าฟันอุปสรรคผ่านวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้จงได้ และกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) ของจังหวัดมุกดาหารอย่างเคร่งครัด

ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)