พช.มุกดาหาร:ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านการประชุมทางไกล ระบบ Video Conference

พช.มุกดาหาร:ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านการประชุมทางไกล  ระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

มีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

  1. หลักการทำงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ( งาน งบ ระบบ คน )
  2. ปฏิบัติการสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2565 มี 4 ประเด็น ได้แก่ ฐานข้อมูล ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสนองงานสถาบันหลักของชาติ
  3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
  4. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
  5. การสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
  6. การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
  7. ทิศทางการพัฒนาบุคลากร พช. ปี 2565

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมทั้งให้ พัฒนาการอำเภอ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ร่วมติดตามรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานฯผ่านการถ่ายทอดสดทาง TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และ การรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)