พช.มุกดาหาร:ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน

พช.มุกดาหาร:ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference      กรมการพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference           กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางฯ จากห้องประชุม Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

มีเนื้อหาวาระการประชุมฯ ดังนี้

  1. แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. แนวทางการบันทึกรายการปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้างสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. แบบฟอร์มการแจ้งรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
  4. การบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (โคก หนอง นา โมเดล)
  5. การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)