พช.มุกดาหาร: ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า  และรายงานฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting .

พช.มุกดาหาร: ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า  และรายงานฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting .

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น.

นายนิวัติ  น้อยผาง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในการประชุมติดตามการรายงานความก้าวหน้า  และรายงานฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting .โดยนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ  เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯในครั้งนี้  ซึ่งมีประเด็นวาระที่สำคัญๆ ดังนี้

ประเด็นที่ 1. การขยายระยะเวลาการผูกพันสัญญาจ้าง  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ในกรณีที่จังหวัดใดไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน (PO) ได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดจะต้องดำเนินการอย่างไร  มีข้อสรุปตามแนวทางดังนี้

– กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( CLM ) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( HLM) ระดับครัวเรือน กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

– กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( HLM) ระดับครัวเรือน  กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

– กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมกับการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล  กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

ประเด็นที่ 2  การดำเนินกิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy กิจกรรม การฝึกอบรมการใช้แผนที่เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting .

ประเด็นที่ 3  การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการผูกพันสัญญาจ้าง (PO)

ประเด็นที่ 4  การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นที่  5  การติตตามความก้าวหน้าการรายงานด้วย S-curve  และความก้าวหน้าการขุดการซื้อจ้าง การขุดปรับรูปแบบแปลง ผ่าน Google Sheet ซึ่งขอความร่วมมือให้จังหวัดรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่ 6 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของพื้นที่

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)