พช.มุกดาหาร : จัดกิจกรรมดำเนินโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลน) สู่สากล

พช.มุกดาหาร : จัดกิจกรรมดำเนินโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลน) สู่สากล

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมหลักยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลน) สู่สากล มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างโอกาสทางการตลาดและรายได้ให้แก่ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และสามารถนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อุตสาหกรรม พาณิชย์ ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานจังหวัด/ผู้รับผิดชอบงานอำเภอละ 1 คน ร่วมดำเนินการจัดประชุมฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 กลุ่ม นักออกแบบ จำนวน 2 ราย และนักขายมืออาชีพ จำนวน 1 ราย เพื่อพิจารณาจับคู่ธุรกิจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ประกาศผู้ชนะการประกวด และพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล และสรุปผลการดำเนินจัดประชุมฯ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

ในการจัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลน) สู่สากลวันนี้ ผลที่คาดว่าจะได้ 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนามีรูปแบบเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น 2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ ความสามารถในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และสามารถนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้

 

ณ  ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)