พช.มุกดาหารประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 9/2564

พช.มุกดาหารประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 9/2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2564 พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการคนใหม่ที่พึ่งเข้ามารับตำแหน่งเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัดเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่มากขึ้น โดยได้เน้นย้ำในเรื่องเศรษฐกิจฐานราก นวัตวิถี เศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงทางอาหาร ฝากถึงอำเภอให้ช่วยกำกับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน

ทั้งนี้วาระก่อนการประชุมฯ ได้ประกาศผลการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 11กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ได้แก่ ตำบลหนองชน อำเภอนาทน จังหวัดนครพนม สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 ชนะเลิศระดับจังหวัดได้แก่ สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร          การประชุมครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ได้ชี้แจงข้อราชการในประเด็นสำคัญต่างๆ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม และติดตาม กำกับเร่งรัด การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการกรม/จังหวัดและอำเภอ ประจำเดือนดังนี้

–   รายงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

–    โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

–    โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจำปี2564

–    การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564

–    การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี    งบประมาณ พ.ศ. 2564

–    การบริการจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร

–    การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564

–    การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (เคลื่อนที่)

–    โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลี่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด

–    การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช. 2 ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

–    การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

ทั้งนี้ การประชุมฯดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)