นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจ งานนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น  1 (หลังใหม่)

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯทั้ง 4 กลุ่มงาน  และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังฯหารือและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1.การบริหารการจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร/การถอดบทเรียนการบริหารจัดการหนี้กองทุนฯ

2.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร

3.การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

การตรวจติดตามฯครั้งนี้ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวทางในการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบให้เข้าใจและถูกต้อง พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยให้ขวัญ – กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้พัฒนาชุมชนจังหวัดวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบครอบ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด  และใช้โอกาสนี้เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ด้วย และได้เดินทางต่อไปยัง พื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ โคก หนอง นา แปลงนายจิตตา อนันต์ บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสวาท ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และแปลงนางกิตติยา เมืองโคตร บ้านเลขที่ 44 หมู่ 3 บ้านหว้านใหญ่ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)