พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19  รุ่นที่ 7 อำเภอคำชะอี

พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19  รุ่นที่ 7 อำเภอคำชะอี

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริม      การพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี ดำเนิน”โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้ วิกฤตโควิด -19 รุ่นที่ 7 อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว การปลูกพืชสมุนไพร พร้อมสาธิต ฝึกปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) และประชาชนที่สนใจเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริม มอบเมล็ดพันธุ์ผัก 9 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว ถั่วฝักยาว แตงกวา คะน้า ฟักทอง ฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปลูกในครัวเรือน และขยายผลต่อยอดสู่ชุมชนต่อไป

ในการนี้ นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอคำชะอี ได้พบปะ แลกเปลี่ยน ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคม ม.9  ต.โพนงาม อ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)