พช.มุกดาหาร: ขับเคลื่อนโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลน) สู่สากล กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ

พช.มุกดาหาร: ขับเคลื่อนโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลน) สู่สากล กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดประชุมโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลน) สู่สากล กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมประชุมโครงการฯประกอบด้วย ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 กลุ่ม       โดยมีนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในโครงการฯนี้ เพื่อต้องการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เด่นด้านผ้ากลุ่มจังหวัดสนุก ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ

ทั้งนี้ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้อนุมัติโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าคราม ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลน) สู่สากลงบประมาณ 1,097,600 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) จำนวน 2 กิจกรรมย่อย คือ 1) เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 2) ยกระดับผลิตภัณฑ์       ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯขึ้นระหว่าง วันที่ 14-16 กันยายน 2564 ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มจังหวัดสนุก ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร นับเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยสามารถเชื่อมได้ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศในแถบนี้ มีมูลค่านำเข้าและส่งออกสินค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มจังหวัดสนุกมีผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นอัตลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของแต่ละจังหวัด คือ ผ้าครามของจังหวัดสกลนคร ผ้ามุกของจังหวัดนครพนม และผ้าหมักโคลนของจังหวัดมุกดาหาร โดยฐานการผลิตหลักของผ้าคราม ผ้ามุก และผ้าหมักโคลน เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ยังคงการผลิตแบบวิธีดั้งเดิม ไม่มีความหลากหลายและไม่ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

ในการนี้จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน OTOPและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)