พช.มุกดาหาร  ร่วมประชุมฯรับฟังการชี้แจง/กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Clound Meeting)

พช.มุกดาหาร  ร่วมประชุมฯรับฟังการชี้แจง/กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Clound Meeting)

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุม ชี้แจง กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Clound Meeting)

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์ คนไว นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมฯรัปฟังติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Clound Meeting

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญดังนี้

  1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด
  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
  5. การจัดทำรายงานการเงินประจำปีบัญชี 2564 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับดำเนินการเร่งรัดการบริหารจัดการหนี้ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงติดตามการดำเนินการหนี้ที่จะขาดอายุความในปี 2564 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ( หลังใหม่)

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)