พช.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ TeamLink

พช.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ TeamLink

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2543  เวลา 09.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานจัดการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น Best Practice สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 13,465 บาท จังหวัดมุกดาหารให้อำเภอดำเนินการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอ ๆ ละ 1 กองทุน เพื่อเข้าร่วมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด โดยผ่านระบบออนไลน์

เพื่อให้การดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดมุกดาหารได้ แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ขึ้นเพื่อติดตาม/สนับสนุน ให้คำแนะนำ ซึ่งในทั้งนี้ คณะกรรมการประกวดกองทุนฯ ได้กำหนดแผนการประกวดฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ด้วยการประกวดทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Teamlink  ให้อำเภอ ๆ ละ 1 กองทุน นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน /ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน/ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหรือห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ตามความเหมาะสม

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 ในครั้งนี้

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)