พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19  รุ่นที่ 6

พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19  รุ่นที่ 6

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 09.00 น.

ณ  ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านขามป้อม ม.4  ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ ดำเนินกิจกรรม”โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้ วิกฤตโควิด -19 รุ่นที่ 6 อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเน้นแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร  2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว การปลูกพืชสมุนไพร พร้อมสาธิต ฝึกปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) และประชาชนที่สนใจเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริม มอบเมล็ดพันธุ์ผัก 9 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว ถั่วฝักยาว แตงกวา คะน้า ฟักทอง ฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปลูกในครัวเรือน และขยายผลต่อยอดสู่ชุมชนต่อไป

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 

(Visited 1 times, 1 visits today)