พช.มุกดาหาร:ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ !!! ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Team Link

พช.มุกดาหาร:ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ !!! ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564  ผ่านระบบออนไลน์ Team Link

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ฯ ของทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ฯ ผ่านระบบห้องประชุม ออนไลน์ Team Link

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 4 มาร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ใน 3 ประเด็นคือ

1.หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณ ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ปี 2564 จากสำนักงาน ป.ป.ส.

2.แนวทางการอบรม และปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

3.แนวทางการรับเงินขวัญถุงพระราชทาน ในปี 2564

ในการนี้ นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ฯได้ชี้แจงและร่วมหารือประเด็นวาระการประชุมฯที่สำคัญ ดังนี้คือ

  • สรุปผลการดำเนินงานจากการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
  • การจัดประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
  • การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
  • งบประมาณในการดำเนินงานจัดการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
  • การหาทุนเพิ่ม (กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี 2564)

การประชุมฯครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร อย่างเคร่งครัด

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น1 ( หลังใหม่ )

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)