พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19 รุ่นที่ 1

พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19  รุ่นที่ 1

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหารดำเนิน”โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้ วิกฤตโควิด -19 รุ่นที่ 1 อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติ โดยเน้นแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว พร้อมสาธิต ฝึกปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวโดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) และประชาชนที่สนใจเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริม มอบเมล็ดพันธุ์ผัก 9 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว ถั่วฝักยาว แตงกวา คะน้า ฟักทอง ฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปลูกในครัวเรือน และขยายผลต่อยอดสู่ชุมชนต่อไป

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดดำเนินโครงการ จำนวน 8 รุ่น ในพื้นที่ 7 อำเภอ ดังนี้

– รุ่นที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ วัดบ้านโคกตะแบง ม.5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร

– รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ เมก้าสมาร์ทฟาร์ม ม.2 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล

– รุ่นที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ แปลงนานายวิโรจน์ สิงห์สุ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร

– รุ่นที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ แปลงโคกหนองนา นางสาวปวีณา พรมจันทร์ ม.3 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

– รุ่นที่ 5 วันที่ 1 กันยายน 2564  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโอ ม.8 ต.โนนยาง อ.หนองสูง

– รุ่นที่ 6 วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านขามป้อม ม.4 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่

– รุ่นที่ 7 วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ บ้านหนองสระพัง ม.9 ต.โพนงาม อ.คำชะอี

– รุ่นที่ 8 วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ แปลงนายแตง คำมุงคุณ ม.6 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)