พช.มุกดาหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บน 2 ( สกลนคร นครพนม มุกดาหาร )

พช.มุกดาหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564   ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บน 2  ( สกลนคร นครพนม มุกดาหาร )

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00น.

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอหรือผู้แทนทั้ง 7 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฎิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

2.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมครั้งนี้ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวทางในการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบให้เข้าใจและถูกต้อง พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยให้ขวัญ – กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบครอบ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น  1(หลังใหม่)

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)