พช.มุกดาหาร : ร่วม Kick Off เปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ให้มีคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “QD Academy by พช.” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

พช.มุกดาหาร : ร่วม Kick Off  เปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ให้มีคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “QD Academy by พช.” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00 น. – 15.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ภายใต้ชื่องาน “QD Academy by พช.” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ในด้านการตลาด การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบตลาดได้และยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น ณ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  (หลังใหม่)

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)