ผ่าวิกฤตโควิด 2019 !!! กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

ผ่าวิกฤตโควิด 2019 !!! กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.-16.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถทางทิศตะวันตกหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร(หลังใหม่)

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร กำหนดดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2564 โดยวางแผนการดำเนินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในจังหวัดมุกดาหารซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 อำเภอๆละ 20 กลุ่ม ดำเนินการ จำนวน 3 ครั้งๆละ 2 วัน ดังนี้

2.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ณ อำเภอคำชะอี กลุ่มเป้าหมาย 20 กลุ่ม

2.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 ณ อำเภอเมืองมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมาย 20 กลุ่ม

2.3 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม ณ อำเภอนิคมคำสร้อย กลุ่มเป้าหมาย 20 กลุ่ม

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เยี่ยมชมบูทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร พร้อมได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ และให้กำลังใจ กลุ่มอาชีพฯ ให้ฝ่าฟันพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 นี้ให้ได้

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)