พช.มุกดาหาร : ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.มุกดาหาร : ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลาอ  09.30 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ซึงมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ ผู้แทนบริษัทวันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ(War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสาตร์การพัฒนาชุมชน นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้รับผิดชอบฯแจ้งประสานอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เข้าร่วมรับฟังแนวทางที่ประชุมฯ ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณทีวี ทางช่อง ยูทูป LIVE โดยมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

  1. หน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจงการเบิกจ่าย จปฐ./ กชช.2ค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย จปฐ.: กรมฯตั้งค่าใช้จ่ายในโครงการเป็น”ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูล” การเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจากส่วนราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 11(3) ส่วนข้อมูล กชช.2ค. กรมฯ ตั้งค่าใช้จ่ายในโครงการเป็น”ค่าจ้างบันทึกข้อมูล กชช.2ค.” การเบิกจ่ายต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  2. ชี้แจงการใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผู้แทนบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)