พช.มุกดาหาร ร่วมพิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐินพญาอนันตนาคราช ( พญานาคน้ำ) ภายใต้งานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ (Miracle Mukdahan)

พช.มุกดาหาร ร่วมพิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐินพญาอนันตนาคราช ( พญานาคน้ำ) ภายใต้งานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ (Miracle Mukdahan)

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.40 น.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐินพญาอนันตนาคราช ( พญานาคน้ำ) โดยผู้ร่วมในพิธีประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ณ ลานกิจกรรมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน กำหนดจัดงาน Miracle Mukdahan “งานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ” ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวตามความเชื่อ ความศรัทธาในพญานาค สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ ตัวตนของกลุ่มชาติพันธ์จังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักของประชาชน และนักท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคที่เกี่ยวพันกับแม่น้ำโขงมาอย่างช้านาน รวมถึงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการการในสังกัดได้ร่วมในพิธีฯเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งได้นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) มาร่วมแสดงและจำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดรายได้ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019(COVID-19) นี้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดเพื่อสร้างการรับรู้ เพื่อเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้มาตรการสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน และการเว้นระยะห่าง

ณ สะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGforAll@Kmitl

#SEPtoSDGs

#GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)