จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด (อกส.จ.) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5 /2564

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด (อกส.จ.) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5 /2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2564       ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

( อกส.จ) จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

  1. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหารมีการบริหารจัดการหนี้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือ 11,495,096.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของลูกหนี้คงเหลือ
  2. การติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร
  3. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมุกดาหาร มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.76 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
  4. ผลการอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ที่สมาชิกยื่นเสนอโครงการเข้ามาจำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 483,105 บาท โครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติทั้ง 22 โครงการ เป็นเงิน 483,105 บาท และประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 30 โครงการ เป็นเงิน 5,222,040 บาท

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.                  2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการ                  ชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรค            ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 3)

  1. ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการ
    เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 3 ประเภท และผลการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ได้แก่

– รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคำชะอี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดงหลวง

  1. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ได้แก่

– รางวัลชนะเลิศ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคำบก อำเภอคำชะอี

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกกแดงอำเภอนิคมคำสร้อย

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง

  1. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ได้แก่

– รางวัลชนะเลิศ กลุ่มปลูกหอม บ้านชัยเจริญ หมู่ 8 ต.กกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อขาย บ้านคำบก หมู่ 4 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี

–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านหนองหนาวงาม หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)