พ.ช.มุกดาหาร จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ช.มุกดาหาร จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 กรกฎาคม 2564
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ทุกอำเภอ จัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งในเดือนนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานมาจัดกิจกรรมด้วยการเอามื้อสามัคคี เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูล และแบ่งปัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ส่งผลให้เกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม ทางออกของประเทศที่จะรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้ คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปรับใช้และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนโดยใช้หลักการทำงานแบบคนจน เอาแรง เอาใจ มาช่วยเหลือกัน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ เกิดเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบคอยช่วยเหลือกันต่อไป “การเอามื้อสามัคคี ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการนำเอาวัฒนธรรมในการลงแขก ซึ่งกำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนและการจัดกิจกรรมยังเป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นความยั่งยืน
ในวันนี้ จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” โดยพร้อมเพรียงกันจำนวน ๖ อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเมืองมุกดาหาร พื้นที่แปลงนายวิโรจน์ สิงห์สุ ตำบลบางทรายใหญ่
2. อำเภอนิคมคำสร้อย พื้นที่แปลงนายพรชัย แก้วกระจ่าง ตำบลนิคมคำสร้อย
3. อำเภอดงหลวง พื้นที่แปลงนางสาย เชื้อคำฮด ตำบลพังแดง
4. อำเภอคำชะอี พื้นที่แปลงนางจิตติยา วังคะฮาต ตำบลคำชะอี
5. อำเภอหว้านใหญ่ พื้นที่แปลงนายบุญเพ็ง คล่องแคล้ว ตำบลหว้านใหญ่
6. อำเภอหนองสูง พื้นที่แปลงนางนามกร คนหาญ ตำบลโนนยาง
โอกาสนี้ นายอำเภอ/ผู้แทน ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และร่วมเอามื้อสามัคคี ตามกิจกรรม ดังนี้ ปลูกพืชผักในหลุมพอเพียง ปล่อยพันธุ์ปลา ขุดคลองใส้ไก่ การห่มดิน การทำแซนวิชอาหารปลา สาธิตการดำนา ปลูกข้าว ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความภูมิใจและมีความตั้งใจที่จะดำเนินการพัฒนาในแปลงพื้นที่ตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้สนใจในโอกาสต่อไป
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)