พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/1031 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/1031 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม วังสระประชุม

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 โดยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เป้าหมายทรงติดตาม คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เฝ้ารับเสด็จ พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ แนะนำหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯดังนี้

-ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

-ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด

-ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล

-ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 การเล่านิทานเรื่องฮีโร่ช้างปะทะปีศาจโควิด 19

-ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

-ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม

-ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนทางไกลวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องโครงสร้างเซลล์เยื่อหอม

-ทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรเพี่ออาหารกลางวัน อาทิเช่น กิจกรรมปลูกพืช กิจประมง การสาธิตการขยายพันธ์ปลาหมอเทศ กิจกรรมปศุสัตว์

-ทอดพระเนตรโครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “กล้วยตากม้วน”

-ทอดพระเนตรกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน อาทิเช่น การเลี้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้าไหม และการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

-ทอดพระเนตรกิจกรรมกลุ่มอาชีพประชาชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในการนี้พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำเสนอผ้าลายพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตผ้าลายพระราชทานจำนวน 68 กลุ่ม/ราย มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าลายพระราชทาน  1,079,600 บาท สร้างรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่าดี

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)