พช.มุกดาหาร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2564

พช.มุกดาหาร ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1

นางเย็นตา ศรีหาวงค์  หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร     เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2564 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม  โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. สรุปผลการอนุมัติโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน ครั้งที่ 5/2564

1.1) การประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบประเภทเงินทุนหมุนเวียน 31 จำนวน  โครงการ เป็นเงิน 5,413,870 บาท และได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2564 จำนวน 30 โครงการ เป็นเงิน 5,222,040บาท (รอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมจากกรมฯ)ไม่อนุมัติ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 191,830 บาท

1.2) การประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 483,105 บาท และได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2564 จำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 483,105 บาท ซึ่งสมาชิกมาทำสัญญา ครบทุกโครงการ

  1. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหารมีหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เกินกำหนดชำระจำนวน 11,495,096.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของลูกหนี้คงเหลือ
  2. ชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่4)

4.ชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) (ต้องยื่นเรื่องภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564)

  1. ผลการสมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมาย 2,952 คน ผลการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 10.09

ในการ นายชูศักดิ์  ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ได้พบปะพูดคุยเพื่อมอบแนวทางการพิจารณาโครงการประเภททุนหมุนเวียนและประเภทงบอุดหนุน แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้การพิจารณาโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่สมาชิกยื่นขอเงินสนับสนุบเพื่อให้สอดคล้องกับตามแนวทางที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนด

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)