จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร ( ศจพ.จ.มห.) ครั้งที่ 1/2564

จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร          ( ศจพ.จ.มห.) ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร ( ศจพ.จ.มห.) ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาคส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ฯวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อ ชี้แจงแนวทางการจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (ศจพ.จ.มห.) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ คือ

1.การใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Anaiytics Platform :TPMAP) เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

2.เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ

3.ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล /ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้านโดยใช้ระบบ TPMAP ดำเนินการลงพื้นที่แก้ไขปัญหา

4.ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบTPMAP ผ่านการจัดทำมาตรการ แนวทาง แผนงาน โครงการฯ และกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

5.ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP

6.พิจารณาองค์กร หน่วยงาน และทรัพยากร รวมทั้งการดำเนินการด้านงบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาตามความเหมาะสมทั้งในด้านการให้ความรู้ เทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.การตรวจสอบข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP

8.มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนราชการ

9.รายงานผลการวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และนำเสนอข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัด ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ โดย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Anaiytics Platform :TPMAP) ปี2562 พบว่าจังหวัดมุกดาหาร มี “คนจนเป้าหมาย” คือ ข้อมูลจำนวนคนจนในครัวเรือนยากจนที่ตกตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) จากกรมการพัฒนาชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลัง มายืนยันซึ่งกันและกัน หรืออีกนัยหนึ่ง “คนจนเป้าหมาย” ใน TPMAP ก็คือคนจนใน จปฐ.ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 4,567 คนและความยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี (Multidimensional Poverty Index : MPI)

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบ ได้เข้าร่วมประชุมฯเพื่อร่วมนำเสนอข้อมูลและประสานงานระดับหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้

ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ( ชั้น 2 ) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)