พช.มุกดาหาร….สนองนโยบายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประชุมนักประชาสัมพันธ์อำเภอผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet

             พช.มุกดาหาร….สนองนโยบายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประชุมนักประชาสัมพันธ์อำเภอผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ( หลังใหม่ )

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์สื่อ และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ประเภทต่างๆกลุ่มเป้าหมายการประชุมประกอบด้วย นักประชาสัมพันธ์อำเภอ ทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการจังหวัดผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในกระบวนการนำเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านช่องทางสื่อ ออนไลน์ในทุกๆประเภท และขั้นตอนในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ นำเสนอเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้ทราบและเข้าใจในหน่วยงาน เกิดการยอมรับและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน

ในการนี้ นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้เพิ่มเติมในประเด็นการเขียนข่าวสารที่ ประชาสัมพันธ์หรือสารที่จะสื่อออกไปให้นักประชาสัมพันธ์อำเภอทุกคน นำไปเป็นแนวทางคือ ให้ยึดองค์ประกอบที่เรียกว่า “5W 1H”หรือ “6H”หรือ “6W” ดังต่อไปนี้ คือ 1.ใคร (Who) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว  2.ทำอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ  3.ที่ไหน(Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นที่ไหน   4.เมื่อไร (When) การกระทำนั้นหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้น วัน เวลา ใด   5.ทำไม(Why) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น  6.อย่างไร(How) เกิดขึ้นได้อย่างไร

ทั้งนี้ แนวทางการนำเสนอข่าวยังคงยึดหลักการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีๆของหน่วยงานทางด้านต่างๆเผยแพร่ออกไป ตลอดทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล วัน เวลา สถานที่ทีชัดเจน ผลกระทบต่อหน่วยงาน และการรายงานต่อไปยังผู้บริหารของหน่วยงานให้รับทราบต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)