พช.มุกดาหาร : รับฟังการประชุม conference เตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference )

พช.มุกดาหาร : รับฟังการประชุม conference เตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference )

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 (หลังใหม่)

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) ถ่ายทอดสัญญาณสดภาพและเสียง จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อมอบแนวนโยบายการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ประจำปี 2564 รวมถึงแนวทางการบริหารจัดเก็บข้อมูลฯ ดังกล่าว ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกด้าน โดยให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ซึ่งการประชุมฯครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้จากทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ข้อแนะนำและเสนอแนะเพิ่มเติม รวมถึงประเด็นข้อซักถาม ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดเก็บข้อมูลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)