พช.มุกดาหาร ร่วมเอามื้อสามัคคี ลงแปลงขุด เสริมกำลังใจโคก หนอง นา พช.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ อำเภอเมืองมุกดาหาร

พช.มุกดาหาร ร่วมเอามื้อสามัคคี ลงแปลงขุด เสริมกำลังใจโคก หนอง นา พช.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ อำเภอเมืองมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ บ้านคำตุนาง ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหาร ติดตาม และให้กำลังใจ ครัวเรือนเป้าตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พช. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงนางสาวเกสร ทองชุม ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และเสริมกำลังใจ แก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) ในการนี้นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหารนำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชน เครือข่ายประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้

1.มอบหมายภารกิจ และแนะแนวทางสู่ความสำเร็จเพื่อเสริมเพิ่มกำลังใจในการปฎิบัติงานในพื้นที่ แก่ นักพัฒนาพื้นที่ฯ (นพต.)และครัวเรือนต้นแบบฯ

2.กิจกรรมปลูกไม้ 5 ระดับ ไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ในการปลูกพืช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงให้หลัก “ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ไม้ 3 อย่าง ได้แก่
1) ไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น สะเดา , ไผ่
2) ไม้กินได้ เช่น มะม่วง ผักกินใบต่างๆ และ
3) ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ที่ปลูกเพื่อจำหน่าย เช่น ไม้สัก เป็นต้น

ส่วนประโยชน์ 4 อย่าง คือ

1)ไม้ใช้สอย นำมาสร้างบ้าน ทำเล้าเป็ด เล้าไก่ ฟืน
2)ไม้กินได้ นำมาเป็นอาหารและยาสมุนไพร
3)ไม้เศรษฐกิจ นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และ
4) ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งการปลูกพืชที่หลากหลาย จะสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้กับพื้นที่

3.กิจกรรมห่มฟาง เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช  การ “ห่มดิน” หรือ “คลุมดิน” โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” การปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้ดินกลับมามีชีวิต เป็นการ “คืนชีวิตให้แผ่นดิน”

4.กิจกรรมดำนา

5.กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

6.กิจกรรมใส่ปุ๋ย รดน้ำ และการทำหลุมพอเพียง ซึ่งการทำหลุมพอเพียง เป็นวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในหลุม เริ่มจากเตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กำหนด แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นล็อกสี่เหลี่ยม จากนั้นปลูกไม้ในหลุมนี้ ลงได้ถึง 4 – 5 ประเภทในหลุมเดียว เพื่อลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ และเกื้อต่อการกำจัดศัตรูพืชเพราะให้ทุกอย่างเกื้อกูลกันเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นพต.และครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑. มีความรู้ความเข้าใจในการห่มดิน น้ำชาม-แห้งชาม ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพื่อให้ดินเลี้ยงพืชที่ปลูกในแปลงมีความเจริญงอกงาม เกิดดอกออกผลอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น , ๒.วางแผนชีวิต เพื่อพัฒนายกระดับการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและพ้นความยากจน และ ๓. การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร แนะนำครัวเรือนให้ปลูกผักเพิ่ม อย่างน้อยครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า ๑๐ ชนิด และในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้คำนึงถึงนโยบายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อย่างเคร่งครัดมีการใส่แมส 100 % ตลอดการทำกิจกรรม

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)