พช.มุกดาหาร : เดินหน้า Kick Off ขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.มุกดาหาร : เดินหน้า Kick Off ขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

          วันพุธที่ 7  กรกฏาคม  2564  เวลา 09.00 น.

           นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off ขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี, ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรและเครือข่ายในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี โดยมีนายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอคำชะอี กล่าวต้อนรับ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมให้การต้อนรับ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางวรนุช ใจมั่น บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   

           ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ ด้วยการจัดทำโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำเอาแนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์กับแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานของพระราชบิดา ในการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการพึ่งพาตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่างๆ ผ่านการทำงานในรูปแบบการจ้างงานและร่วมกันลงแรงเอามื้อสามัคคี ด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและงบประมาณ และการบูรณาการการทำงานจำภาคีภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระดับพื้นฐาน

            ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดฯ ได้กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยในทุกระดับ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาสืบสาน รักษา และต่อยอดไปสู่การปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 มีพระราชดำรัส อารยเกษตร ว่า “โคก หนอง นา ความหมายดีอยู่แล้ว ก็คือ เกษตรเพื่อความอุดมสมบูรณ์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน คือปากท้องและเป็นชีวิตของเราตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 9 พระราทานมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมามากมายในเรื่องของการเกษตร ในเรื่องของการพัฒนาและเป็นตัวอย่างที่นำมาใช้งานได้จริงๆ ไม่ใช่เป็นโมเดลที่แสดงไว้ในตู้อยู่คงที่ แต่เป็นโมเดลที่ใช้งานได้จริงๆ นำไปใช้งานได้จริงๆ นำไปใช้ได้อย่างอ่อนตัวแล้วก็หลากหลายได้ โคก หนอง นา จึงนำความหลากหลายและความอ่อนตัวมารวม เพื่อใช้งานในเรื่องปากท้องและการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจของเรา”

           ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดและสืบสานพระราชดำรัส ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่มีการปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้คือ (1) การห่มดิน เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน (2) การปลูกต้นไม้ 5 ระดับ เพื่อเป็นการบริหารจัดการพื้นที่และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด (3) กิจกรรมคันนาทองคำ (4) กิจกรรมทำปุ๋ยชีวภาพ (5) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครัวเรือนต้นแบบ/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยมีครัวเรือนต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าเป็นแกนนำสำคัญที่จะเป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูพาทำ ในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล นำไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากเดิมภายใน 2 ปี ช่วยลดปัญหาจากภัยแล้งได้ 50% ของพื้นที่ดำเนินการภายใน 3 ปี และเกิดการจ้างงานในพื้นที่ เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 


@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)