พช.มุกดาหาร : จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร

           พช.มุกดาหาร : จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้  (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร  

          วันอังคารที่ 8 มิถุนายน  2564  เวลา 10.00 น.

           นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด และมอบนโยบาย “แนวทางการพัฒนา OTOP” พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร ทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรประจำโครงการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินการจัดประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกระดุมเงินกระดุมทอง (ชั้น 2) โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
           กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ
นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2564 ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม และจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยได้ประสานสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1 – 3 ดาว จำนวน 20 คน (2) คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรม พร้อมเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์  เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศในลำดับต่อไป
           ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ฝากข้อเสนอแนะและมอบแนวทางการพัฒนา OTOP จังหวัด แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในครั้งนี้ ดังนี้
           *** โครงการนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรม โดยการส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
           *** การผลิตสินค้า เน้น 3 ประการ คือ คุณภาพ ราคา ประโยชน์ใช้สอยในการผลิตสินค้า ต้องให้ตรงกับความต้องการของตลาด สินค้าต้องมีคุณภาพ และราคาต้องไม่แพงจนเกินไป พร้อมทั้งประโยชน์ใช้สอย เมื่อซื้อแล้วเกิดความคุ้มค่า สำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ในปีนี้จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City หมายถึง เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ การบริหารจัดการ การลดค่าใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมตลาดออนไลน์ ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเป็นอย่างมากเพราะสะดวกสบาย ซื้อของที่บ้านก็ได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ รู้เรื่องตลาด การใช้เทคโนโลยีและผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
           *** คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ต้องผนึกกำลังองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือ สนับสนุน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดมุกดาหาร ในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของจังหวัดมุกดาหาร ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ ต่างประเทศต่อไป       


ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)