พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ปกครองจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน โดยกำหนดให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติตแบบองค์รวม

เพื่อให้การติดตามขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนฯเป็นไปตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนการบูรณาการฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร(ศจพ.จ.มุกดาหาร)ได้สั่งติดตามการขับเคลื่อนการผลดำเนินงานเพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร และผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จึงได้มอบหมายให้ผู้แทนดังกล่าว เข้าประชุมฯ ประสานหารือกับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามรวบรวมประเด็นปัญหา ข้อมูลในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อรายงานผู้บริหารได้นำไปใช้วางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป ในการร่วมประชุมฯครั้งนี้ ตาม วันเวลาดังกล่าว

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)