จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน  2564  เวลา 13.30  น.

นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการที่แต่งตั้ง และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน/ผู้นำ อช.เข้าร่วมฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อประชุมแนะแนวทางดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2564 นี้

ทั้งนี้ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาค  ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประจำปี 2564 จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

  1. 1. รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัล “สิงห์ทอง” สำหรับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด
    (ชาย 1 คน และหญิง 1 คน) จำนวน 2 รางวัล
  3. รางวัล “สิงห์ทอง” สำหรับกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล
  4. รางวัล “สิงห์ทอง” สำหรับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
    ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล
  5. รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน ได้เข้าร่วมการประชุมฯเพื่อวางแผนและกำหนดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและหลักเกณฑ์การประเมินฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)