พช.มุกดาหาร รุกหนัก!!!  ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร อย่างต่อเนื่อง

          พช.มุกดาหาร รุกหนัก!!!  ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร อย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.

นายชูศักดิ์  ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางเฉลิมวงศ์      ลำพุทธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์ คนไว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักวิชาการงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีประเด็นออกติดตามในเรื่อง

  1. มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

  1. 2. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และอำเภอ
  2. ปัญหาอื่นๆที่เกิดจากการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ในการนี้เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ได้รับทราบปัญหาต่างๆ และจะนำข้อปัญหา /อุปสรรคไปนำเสนอกรมฯและผู้บริหารฯเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสมาชิกกองทุนฯต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 

(Visited 1 times, 1 visits today)