พช.มุกดาหาร : ประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564

           พช.มุกดาหาร : ประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564

          วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.

          นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ/ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพให้บรรลุผลสำเร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด และให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดและอำเภอ มีประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีเรื่องสืบเนื่อง/เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาและอื่นๆ ดังนี้
         1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 – 4 (เพิ่มเติม)
         2. การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงานด้านการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า จำนวน 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 143,126,970 บาท (-หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)
         3. แผนการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3 – 4) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
         4. การมอบเงินทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         5. การดำเนินงานโครงการประชุมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเชิงรุก เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ ให้เกิดความตระหนักและศักยภาพในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยังคงขอเลื่อนไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีเรื่องสืบเนื่อง/เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาและอื่นๆ ดังนี้
         1. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
         2. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
         3. การประกวดผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
         4. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบกรมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 87 แปลง
5. 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบเงินกู้ จำนวน 357 แปลง
         6. ตรวจสอบข้อมูลพิกัดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
         7. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) และคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
         8. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) และคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 2 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีเรื่องสืบเนื่อง/เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาและอื่นๆ ดังนี้
         1. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมปฏิบัติการ
         2. การขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน
         3. สรุปผลการรายงานงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน มีเรื่องสืบเนื่อง/เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาและอื่นๆ ดังนี้                     1. การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การบริหารงบประมาณ ปี 2564 (1.1 ผลการเบิกจ่ายงบบริหาร 1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน 1.3 ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน)
         2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร
         3. การติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร
         4. การดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
         5. การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
         6. สรุปผลการใช้จ่ายกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมุกดาหาร
         7. การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2/2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
         8. รายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นการนี้ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งใหม่ แนะนำตัวและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3 ราย ดังนี้
           1. นายสุรชาติ ตันติปาลี สังกัดเดิม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นักวิชาการชำนาญการพิเศษ)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน(นักวิชาการชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
           2. นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ สังกัดเดิม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นักวิชาการชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี สังกัดใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน(นักวิชาการชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
           3. นายสานิตย์ พิจารณ์ สังกัดเดิม พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สังกัดใหม่ พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร                     

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)