พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางหลังใหม่

นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส 3-4 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายอำพร พลเยี่ยมผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส และได้มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานทุนชุมชนของแต่ละอำเภอ รับชมการประชุมผ่านทาง TV พช

โดยมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

  1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
  2. ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  3. ประเด็นเน้นย้ำข้อร้องเรียนกลุ่ม/กองทุน
  4. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
  5. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)