ผวจ.มุกดาหาร ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และความก้าวหน้าการประกวดผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าที่ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หลักสูตร การฟอกย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ (งบจังหวัด)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชูศักดิ์ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสมควร ประชุมชาติ พัฒนาการอำเภอหนองสูง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และความก้าวหน้าการประกวดผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าที่ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หลักสูตร การฟอกย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ (งบจังหวัด)  จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้

10.00 น. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานฯ ของกลุ่มทอวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม (กลุ่มป้าวึ)  203 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง  สมาชิก 20 คน ได้นำลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอ โดยใช้เส้นไหมจุลในการทอ  และผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายขอ โดยใช้เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ (สีน้ำคราม) ใช้เทคนิคการทอมัดหมี่ 2 ตะกอ มีผลิตภัณฑ์ผ้าขิดลายขอ มีรายได้จากการจำหน่าย(ยอดสะสม)ผ้าลายพระราชทาน จำนวน  58,000 บาท และมียอดสั่งซื้อ จำนวน 20 เมตร เมตรละ 2,000 บาท เป็นเงิน  40,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มสมัครเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน  1 ราย จำนวน 1 ชิ้นงาน คือ ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ

10.30 น. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานฯ ของกลุ่มทอผ้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหนองแคน (กลุ่มป้าติ๋ม) เลขที่ 61 หมู่ที่ 2 บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง มีสมาชิกรวม 30 ราย ได้นำลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ (สีคราม) และเส้นฝ้ายสีธรรมชาติ (สีฝ้ายตะหลุง) ซึ่งฝ้ายตะหลุงเป็นผ้าอัตลักษณ์(ผ้าพื้นเมือง)ของจังหวัดมุกดาหาร ใช้เทคนิคการทอมัดหมี่ 2 ตะกอ มีรายได้จากการจำหน่าย(ยอดสะสม)ผ้าลายพระราชทาน จำนวน 12,500 บาท ทั้งนี้ กลุ่มสมัครเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน  1 ราย จำนวน 1 ชิ้นงาน คือ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ 2 ตะกอ

10.50 น. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานฯ ของกลุ่มทอผ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายผ้าไหมบ้านป่าเม็ก (กลุ่มป้าทรงมี)  25 หมู่ 5 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง มีสมาชิกรวม 20 ราย ได้นำลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ลายขอ มีทั้งไหมและฝ้าย โดยกลุ่มเน้นย้อมสีธรรมชาติ มีรายได้จากการจำหน่าย(ยอดสะสม)ผ้าลายพระราชทาน จำนวน 5,500 บาท

11.10 น. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานฯ ของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านภู (กลุ่มป้าสำรับ) ม.2

ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง สมาชิก 24 คน ได้นำลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอ โดยใช้เส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ (สีน้ำคราม ย้อมครั่ง ย้อมคำแสด) ใช้เทคนิคการทอมัดหมี่ 2 ตะกอ มีรายได้จากการจำหน่าย(ยอดสะสม)ผ้าลายพระราชทาน จำนวน  40,000 บาท และมียอดสั่งซื้อ จำนวน 8 เมตร เมตรละ 2,000 บาท เป็นเงิน  16,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มสมัครเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน  4 ราย จำนวน 4 ชิ้นงาน คือ ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ

11.40 น. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานฯ ของกลุ่มพาลีผ้าไหม (กลุ่มป้าพาลี) 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง สมาชิก 6 คน ได้นำลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอ โดยใช้เส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ (ย้อมครั่ง ย้อมคำแสด) ใช้เทคนิคการทอมัดหมี่ 2 ตะกอ มีรายได้จากการจำหน่าย(ยอดสะสม)ผ้าลายพระราชทาน จำนวน  10,000 บาท และ ทั้งนี้ กลุ่มสมัครเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน  1 ราย จำนวน 2 ชิ้นงาน คือ ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอโดยกลุ่มช่างทอผ้าที่รับได้พระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวิรีฯ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงพระราชทานผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ช่างทอผ้าทั่วประเทศได้นำลายผ้าพระราชทานมาเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า และพัฒนาต่อยอดประยุกต์ให้เข้ากับอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อคุณค่า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดมุกดาหาร  กลุ่มช่างทอที่ผ่านการฝึกอบรมผ้าลายขอ (งบจังหวัด) ได้นำความรู้ไปพัฒนาลายผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทำให้ผ้าลายขอมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นต้นแบบของจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังได้ขยายผลไปสู่ช่างทอผ้ารายอื่นๆต่อไป

จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการรายงานบันทึกผลความก้าวหน้าประกวดผ้าลายขอแบบ real time ผ่านทางระบบ QR Code และดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานผ้าลายขอ ทุกวันที่ 25 ทุกเดือน  ซึ่งขณะนี้มียอดจำหน่ายผ้าลายขอ จำนวนทั้งสิ้น 691,900 บาท ผู้ประกอบการผลิต/ทอผ้าลายขอจำนวน 16 กลุ่ม รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 192 คน จำนวนกลุ่มทอผ้าที่ได้รับลายพระราชทานแล้ว จำนวน 68 กลุ่ม/ราย และมีผู้ประกอบการสมัครประกวดผ้าลายขอจำนวน 20 กลุ่ม 26 ชิ้นงาน

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)