พช.มุกดาหาร : ประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564

พช.มุกดาหาร : ประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน   ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4/2564 ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัดเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่มากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ได้ชี้แจงข้อราชการในประเด็นสำคัญต่างๆ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม และติดตาม กำกับเร่งรัด การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการกรม/จังหวัดและอำเภอ ประจำเดือนดังนี้

– การแต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย) และการแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

– การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

– รายงานผลการดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำเดือน เมษายน 2564

– การประกวดผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

– โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2564

– สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– สรุปผลการรายงานงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2564

– การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)

– การดำเนินงานตามมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร

– การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในไตรมาส 3-4

– การอนุมัติโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด

– การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

– โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

– นักการตลาดรุ่นใหม่ ( OTOP)

– การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ศจพ.)ในระดับจังหวัด และระดับต่างๆ

– การประชาสัมพันธ์และรับสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร

– แนวทาง ขั้นตอน/เอกสารในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)