พช.มุกดาหารลุยพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ต้นกล้าหญ้าแฝก เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2564 จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

พช.มุกดาหารลุยพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ต้นกล้าหญ้าแฝก เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2564 จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา  10.00  น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเดินทางไปยังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝก โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้มอบพันธุ์ต้นกล้าหญ้าแฝกจำนวน 5,000 ต้น/คน เพื่อให้นำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” จำนวน 357 คน และครัวเรือนเป้าหมายโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 87 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 444 คน

ทั้งนี้ พันธุ์หญ้าแฝกที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ เป็นพันธุ์สงขลา 3 คุณสมบัติจะมีลักษณะของลำต้นเป็นป้องยาว จะมีข้อตา ใบจะไม่ยาว ไม่เยอะเหมือนแฝกดอน ใบจะออกตามข้อตา ดอกสีม่วง จะมีขนาด กอที่ใหญ่ ความสูง 1-2 เมตร ใบยาวปลายจะโค้งลงคล้ายกอตะไคร้ มีความสูงโดยประมาณ 100-150 ซม แต่จะไม่พบการแตกแขนงตามลำต้น ส่วนใบมีความยาว 35-80 ซม.และกว้าง 0.4-0.8 ซม.มีสีขาวซีด หลังใบพับเป็นสันแข็งสามเหลี่ยมและเนื้อใบหยาบ มีไขเคลือบน้อย ส่วนรากจะมีความยาว 1-2เมตร ตามอายุของหญ้าแฝก อาจจะยาวกว่านี้ รากไม่มีกลิ่น

การที่หญ้าแฝกได้รับการนำมาใช้ปลูกในการอนุรักษ์ดิน และน้ำ เนื่องมาจากมีลักษณะเด่นหลายประการ คือ มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่น ไม่แผ่ขยายด้านข้าง มีการแตกหน่อ และใบใหม่ ไม่ต้องดูแลมาก หญ้าแฝกมีข้อที่ลำต้นถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้ควบคุมการแพร่ขยายได้ มีใบยาว ตัด และแตกใหม่ง่าย แข็งแรง และทนต่อการย่อยสลาย ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มน้ำ บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ ปรับตัวกับสภาพต่าง ๆ ได้ดี ทนทานต่อโรคพืชทั่วไปการปลูกหญ้าแฝกส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน แต่จากผลของการวิจัยยพบว่า หญ้าแฝกยังมีลักษณะในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดินด้วย ซึ่งช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม หรือพื้นที่ดินมีปัญหา จึงมีส่วนช่วยฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น เนื่องจากผลของอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมของจุลินทรีย์บริเวณรากหญ้าแฝก รวมทั้งการมีความชื้นที่ยาวนานขึ้น สภาพดินจึงมีการพัฒนา และความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเหมาะแก่การนำไปปลูกหน้าดินป้องกันการเซาะพังทะลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี  ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ต้นกล้าหญ้าแฝก จำนวน 2,200,000 ต้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในโครงการฯ ที่กล่าวมาต่อไป

ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)