พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงเร่งรัด กำกับติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมฯ มีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

  1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำเสนอโดย กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำว่าขอให้จังหวัดบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ SARA ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
  2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอโดยกลุ่มกฎหมาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำว่าขอให้จังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเร่งรัดการติดตามหนี้ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว เช่น 1. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และอำเภอ 2. บริหารจัดการหนี้ค้างชำระให้ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ของหนี้คงเหลือ ภายใน 30 กันยายน 2564 3.ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -1 พฤษภาคม 2564  และ 4. ติดตามการดำเนินการหนี้ที่จะขาดอายุความในปี 2564 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการหนี้
  3. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และการจัดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) นำเสนอโดย กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ขอให้จังหวัดกำกับยอดการบริหารจัดการหนี้ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กำหนด  โดยบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)

4.พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 นำเสนอโดย กลุ่มกฎหมาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำว่า กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 เมษายน 2564 มีผลใช้บังคับ วันที่ 11 เมษายน 2564) ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดและอำเภอศึกษาแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติใช้อย่างถูกต้อง

  1. โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอโดย กลุ่มอำนวยการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำให้จังหวัดศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างฯ รวมถึงปฏิบัติระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา            นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน การบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการฯ ในเวลาดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)