พช.มุกดาหาร : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

          พช.มุกดาหาร : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

          วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน  ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

          ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารโดยมีนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมได้แจ้งพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 54) ลงวันที่ 15 เมษายน 2564

          ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญแจ้งให้ทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้
          1. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม2564 (สตร.)
          2. ประเด็นเน้นย้ำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สสช.)
          3. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (สสช.)
          4. สรุปผลการดำเนินโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 (สสช.)
          5. การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กค.)
          7. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
          8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
          9. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอายุความตามมูลหนี้และวิธีการนับอายุความ (กน.)
          10. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
          11.การจัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และการออกแบบของที่ระลึก


ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)