พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่เร่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา อำเภอดอนตาล” จังหวัดมุกดาหาร

          พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่เร่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา อำเภอดอนตาล” จังหวัดมุกดาหาร        

          วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.

           นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เร่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (HLM) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง  นา อำเภอดอนตาล” ในพื้นที่อำเภอดอนตาล โดยมีนายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายแปลงนางสมพร สีทา บ้านเลขที่ 102 บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  เป็นงบกรมฯ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ (1 : 1) ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย โดยใช้แบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างการขุดสระปรับแปลง วางรูปแบบ/ปักหมุดพื้นที่    

          ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้แนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ให้ทีมงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด พร้อมได้ชี้แจงทำความเข้าใจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ หลังขุดสระแล้วเสร็จ ให้ลงมือทำทันที ลงแรงเอามื้อสามัคคี ให้มีการปลูกป่า 5 ระดับ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ขุดคลองไส้ไก่บนคันนาทองคำ ตะพักหนอง ห่มดินด้วยฟางเพื่อเลี้ยงดิน ทำหลุมพอเพียง ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายชะล้างดิน   

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)