พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

          พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร        

          วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น.

           นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (HLM) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง  นา” ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอหว้านใหญ่ โดยมีนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร และนายสุพจน์ แสนคำ พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอหว้านใหญ่ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอหว้านใหญ่     

          ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวทางการกำกับติดตามโครงการฯ การสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนงานแต่ละกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกระดับ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการพร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน ผ่านกลุ่ม Line, Facebook, Hotline เป็นต้น  

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)