พช.มุกดาหาร : ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.มุกดาหาร : ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)        

          วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564  เวลา 10.00 – 12.00 น.

          กรมการพัฒนาชุมชน โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

          ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทางทีวี พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอโดยพร้อมเพรียงกัน และได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 54) ลงวันที่ 15 เมษายน 2564

          ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประเด็นแจ้งให้ทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้
          1. การเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ (ไม่มีในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร) เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
          2. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) งบประมาณ 4,787,916,400 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ราย จังหวัดมุกดาหารได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3,178,940 บาท ประกอบด้วย 7 กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) 357 ครัวเรือน/แปลง (ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 105 แปลง, 3 ไร่ จำนวน 252 แปลง) และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่  นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 104 คน รวมทั้งสิ้น 461 คน
          3. การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 1,195,836,000 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) พื้นที่ดำเนินการ 76 จังหวัด 678 อำเภอ 11,414 หมู่บ้าน จังหวัดมุกดาหารได้รับอนุมัติงบประมาณ 8,116,800 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ 87 ครัวเรือน/แปลง (ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 62 แปลง, 3 ไร่ จำนวน 25 แปลง)
          4. สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบเงินกู้ภาพรวม (ณ วันที่ 15 เมษายน 2564)
          5. แนวทางการประชาสัมพันธ์ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านสื่อทุกช่องทาง  

 

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)