พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)

พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 09.00 – 16.30 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามและสนับสนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน นโยบายจังหวัดมุกดาหาร และโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมและให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จึงได้มีคำสั่งฯ แต่งตั้งทีมงานนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) จำนวน 3 ทีม กำหนดแผนการดำเนินการในระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

สำหรับในวันนี้ ทีมที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่และอำเภอดงหลวง โดยมีประเด็นการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้

  1.  กิจกรรม/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2.  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  3.  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  4.  โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  5.  โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
  6.  กองทุนแม่ของแผ่นดิน
  7.  การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 และการบันทึก BPM
  8.  การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564
  9.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

ในการนี้พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมนิเทศ ได้ใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่ อำเภอหว้านใหญ่ และในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ตรวจติดตาม พื้นที่แปลง ทำโคก หนอง ขนาด 1 ไร่และ 3 ไร่ ในการขุดสระตามแบบมาตรฐานกำหนด พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้แนะ แนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ คือ

1) แนะนำการขุดพื้นที่บ่อให้ได้ปริมาณดินที่กำหนด

2) การบริหารจัดการแปลง หลังขุดสระแล้วเสร็จ

3) การเอามื้อสามัคคีหลังขุดแปลง ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้

4) ให้มีการปลูกพืช หญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลาย ชะล้างดิน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)