พช.มุกดาหาร : ร่วมพิธีเปิดและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

 พช.มุกดาหาร : ร่วมพิธีเปิดและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”        

          วันพุธที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 15.00 น.
          นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมฯ หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร โดยมีนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลายผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ที่ได้มาตรฐานแบบเดียวกัน มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เป็นต้นแบบของจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อเพิ่มปราชญ์ต้นแบบที่สามารถทอผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นวิทยากรถ่ายทอดแก่ผู้สนใจรายอื่นได้
          ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา งบประมาณ 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยดำเนินงานและกำหนดดำเนินการ 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มต้นแบบการทอผ้าในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 60 คน รุ่นๆ ละ 30 คน (5 วัน) โดยได้ประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการแกะลายมัดหมี่ลงบนกระดาษกราฟ, การฝึกปฏิบัติเตรียมเส้นไหมสำหรับมัดหมี่ (กวักไหม,ค้นหมี่), การฝึกปฏิบัติมัดหมี่, การฝึกปฏิบัติย้อมสีธรรมชาติ, การฝึกปฏิบัติแกะหมี่, และการฝึกปฏิบัติปั่นหลอด มาเป็นวิทยากรโครงการฯ ในครั้งนี้

          ในการนี้ เวลา 15.00 น. เป็นพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ได้กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ และได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกทั้งประทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดผ้าลายพระราชทานต่อไป ดังนั้นเราต้องประชาสัมพันธ์แบบลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และอีกอย่างต้องทำให้ทันตามความต้องการของลูกค้า เพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการจังหวัดมุกดาหารใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าฯ ทุกวันศุกร์ เพราะฉะนั้นเราเป็นกลุ่มทอผ้า ต้องทำให้ได้ ท่านให้ความสำคัญของงานนี้มาก จึงอนุมัติงบประมาณให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้ถูกต้อง กอรปกับจังหวัดมุกดาหารมีนโยบายที่จะส่งเสริมการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมแบบครบวงจร ตั้งแต่ส่งเสริมการผลิตต้นหม่อน การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม เสื้อผ้าไหม รวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดให้มีความเป็นอัตลักษณ์ มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไหมและผู้ประกอบการด้านผ้าไหมของจังหวัดมุกดาหาร พร้อมฝากกลุ่มทอผ้าช่างทอผ้าทุกคน ให้ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถผลิตผ้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้าและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับตนเอง เลี้ยงลูกหลานและครอบครัวต่อไป


@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)