พช.มุกดาหารร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล ( Local to Global )

พช.มุกดาหารร่วมประชุมการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล ( Local to Global )

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น.

นายวีระชัย นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานร่วมการประชุมการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล     ( Local to Global )   ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล ( Local to Global ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการประชาสัมพันธ์ศักยภาพและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยให้แก่คณะทูตานุทูต สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ และสภาหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทย  โดยจะเน้นการแสดงศักยภาพที่โดดเด่นของท้องถิ่นไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และหนองคาย

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ หารือ โดยจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องนำเสนอศักยภาพของจังหวัดฯที่สอดคล้องกับประเด็นสากลที่น่าสนใจ 3 หมวด คือ 1.หมวดทางด้านเศรษฐกิจ (Connectivity / SEZ)  2.หมวดความยั่งยืน/การแก้ปัญหาความยากจน และ 3. หมวดนวัตกรรม ซึ่งพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารได้ให้การสนับสนุน ในทุกหมวดที่ต้องนำเสนอเพื่อเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล อาทิเช่น ศักยภาพทางด้านผ้าไหม-ผ้าพื้นเมือง ศักยภาพทางด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร/สมุนไพร  ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ธรรมชาติ ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวคิดดึงผู้ประกอบการภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรมด้วย เช่น นำร้านรัตติยาแจ่วฮ้อน มาร่วมประชาสัมพันธ์ ประเภทอาหาร นำร้านพรรณราย มาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม ผ้าพื้นถิ่น นำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 5 ดาวของมุกดาหารมาร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว โดยกำหนดการจัดงาน เดือนกรกฏาคม 2564 ภายใต้โครงการ Mukdahan Week

ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)