พช.มุกดาหารร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล ( Local to Global )

พช.มุกดาหารร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล ( Local to Global )

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น.

นายวีระชัย นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล     ( Local to Global ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล ( Local to Global ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการประชาสัมพันธ์ศักยภาพและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยให้แก่คณะทูตานุทูต สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ และสภาหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทย  โดยจะเน้นการแสดงศักยภาพที่โดดเด่นของท้องถิ่นไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และหนองคาย ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน Local to Global และกำหนดจัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและจังหวัดเป้าหมาย 6 จังหวัดเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงานฯ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานผ่านระบบการประชุมทางไกล

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงฯจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดฯที่สอดคล้องกับประเด็นสากลที่น่าสนใจ ใน 2 หมวด คือ หมวดทางด้านเศรษฐกิจ ได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง และหมวดความยั่งยืน/การแก้ปัญหาความยากจน ได้เตรียมสนับสนุนข้อมูลเพื่อการนำเสนอ โคก หนอง นา โมเดล โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯต้านภัยโควิด – 19

ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)