พช.มุกดาหารจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พช.มุกดาหารจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา  เวลา  09.00 น.

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมดำเนินงานกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทุกคนในจังหวัดมุกดาหาร โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จึงได้กำหนดกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ทำบุญเลี้ยงพระ  9 รูป พร้อมถวายปัจจัย – เครื่องไทยธรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)